Newsletter

Da bi ste bili obavešteni o najnovijim aktivnostima Udruženja molimo Vas da se prijavite na našu mailing listu

Statut

У складу с одредбама чланова. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09) Удружење близанаца и тројки Србије на оснивачкој скупштини одржаној 14. 08. 2012. године, донело је
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА БЛИЗАНАЦА И ТРОЈКИ СРБИЈЕ


I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Удружење близанаца и тројки Србије (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области pобољшањy квалитета живота и обезбеђивањe добробити за близанце и тројке, труднице с вишеплодним трудноћама као и чланове њихових породица.

Члан 2.

    Удружење делује на територији Републике Србије.

    Удружење може имати своје огранке који немају статус правног лица и у другим градовима. О њиховом оснивању, унутрашњој организацији и начину рада одлучује Скупштина Удружења.

    Ради остваривања циљева због којих је основано Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи инистранству са истим или сличним удружењима. Одлуку о удруживању доноси Скупштина Удружења.

Члан 3.

Назив Удружења је: „Удружење близанаца и тројки Србије“
Седиште Удружења је у Новом Саду.

Члан 4.

Удружење има својство правног лица.
Удружење има свој рачун који се води код пословне банке.

Члан 5.

    Удружење има печат. Печат Удружења је округлог облика с исписаним називом Удружења: „Удружење близанаца и тројки Србије“  по ободу круга с тиме да је по средини круга исписан назив места у којем је седиште Удружења, исписано на српском језику ћирилиним писмом.

Удружење има свој симбол визуелног идентитета. Логотип Удружења чини плод вишње који на две спојене зелене петељке (на чијем споју је листић) уместо вишњи има црвене коцкице на чијим страницама су 2,3 и 4 беле тачке које симболизују двојке, тројке и четворке.


Члан 6.

    Удружење представљају и заступају Председник Управног одбора и Заменик председника Управног одбора.
     

Члан 7.

    Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи биланси и извештаји о активностима удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

    Ради што потпунијег остваривања јавности рада Удружење може издавати - своје гласило у складу са прописима о јавном информисању. Удружење може по потреби издавати и друге часописе и периодична издања (периодичне публикације, билтене, web-странице и сл) у складу са прописима о издавачкој делатности. Главног и одговорног уредника гласила и уређивачки одбор  именује Управни одбор.


II  ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 8.

    Циљ удружења је побољшање квалитета живота и обезбеђивање добробити за близанце, тројке и четворке (у даљем тексту: близанаца)  као и чланове њихових породица, и за труднице с вишеплодним трудноћама.


    Удружење се бави окупљањем и повезивањем близанаца и тројки и четворки њихових породица, али и свих заинтересованих ради узајамне подршке, помоћи, размене искустава, и међусобног дружења, као и ширењем сазнања о близанцима и посебностима и специфичним проблемима везаним за њих, од пренаталног развоја до васпитања близанаца и њихових односа у каснијем добу. Близанцима и њиховим родитељима, у складу са могућностима Удружења, пружа помоћ, материјалну, моралну и саветодавну.

    Удружење делује на три категорије: трудице са вишеплодним трудноћама, на родитеље (старатеље, породицу) близанаца и на саме близанце.

Свој главни циљ Удружење намерава да оствари кроз следеће задатке и активности непрофитабилног карактера:

1.    Међусобно повезивање и упознавање родитеља деце и деце близанаца ради размене искустава. Организовањем међусобних упознавања, дружења, конгреса, секција или излета на којима би се родитељи и деца, али и одрасли близанци, упознавали и размењивали искуства.
2.    Едукација родитеља и деце близанаца. Организовањем едукативних радионица, предавања семинара, округлих столова са различитим темама везаним за развој и специфичности одгајања близанаца са специјалним потребама.
3.    Сарадња са другим, сличним удружењима у земљи и региону. Путем редовних контаката, посета уживо, али и посета интернет сајтовима и форумима где се налазе чланови других удружења, кроз међусобну сарадњу и помоћ.
4.    Пружање материјалне и друге подршке породицама са близанцима и тројкама, уопште вишеплодним трудноћама и породом. Организовањем бесплатних саветовања трудница са вишеплодном трудноћом, организовање психолошке подршке родитељима близанаца и близанцима везано за проблеме у њиховом односу, обезбеђивањем попуста за лекарске прегледе, школарину, куповину гардеробе и опреме за бебе (и попустима на друге услуге) и организовањем размена или поклањања одеће и опреме за децу међу члановима удружења.
5.     Пружање било које врсте помоћи деци с посебним потребама (близанцима или члановима њихове породице).
6.    Организовање хуманитарних активности. Прикупљањем средстава за посебно угрожене породице са близанцима путем организовања концерата, дечијих приредби.
7.    Ширење знања о близанцима, њиховом настанку, специфичностима, узајамном односу. Покретањем интернет сајта са информацијама, штампањем летака, публикација и отварањем врата удружења за све заинтересоване за едукацију о феномену вишеплодне трудноће и порода.
8.    Учествовањем у научним испитивањима.
9.    Залагање за бољи положај близанаца у друштву. Путем покретања иницијатива и петиција за питања која се тичу закона  и прописа који регулишу трудничко боловање, породиљско боловање, радне односе и права на раду, лекарске заштите, материјалне помоћи државе и локалних институција.
Члан 9.

    Ради остваривања циљева и задатака Удружење може обављати следеће делатности:
            

4791    Tрговинa на мало преко поште или интернета
 
Удржење може прибављати средства продајом рекламног материјала путем интернет сајта.•    Удржење може прибављати средства издавањем часописа и периодичних издања (обухвата издавање часописа и и периодичних издања која излазе мање од четири пута недељно. Ове информације могу бити издаване у штампаној или електронској форми, укључујући и интернет издања).

Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге облике образовања из области заштите родитељства.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Удружење може отпочети са непосредним обављањем делатности из става 1. овог члана тек након уписа делатности у Регистар привредних субјеката.


III  ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 10.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут Удружења и које поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Физичко лице може бити члан Удружења независно од година старости. Изјаву о приступању, односно о учлањењу у Удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Изјаве из става 3. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са законом.

Удружење води евиденцију о својим члановима. Евиденцију чланова води Управни одбор Удружења уписом у Регистар чланова.  Регистар чланова садржи личне податке појединог члана, приступницу и евиденцију о активном учешћу, односно доприносу члана Удружењу.

 
Члан 11.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор  и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве, а верификација нових чланова врши се на првој наредној седници Скупштине.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у удружењу.

Члан 12.

Пунолетни члан Удружења има право да:

-    равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
-    напосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
-    бира и буде биран у органе Удружења;
-    буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења
-    да покреће иницијативе и даје предлоге и оквиру циљева и задатака Удружења.

     Малолетни  члан удружења има права  из тачке 1. и 4.  овог члана.

    Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

     Члан је дужан:

-    доприноси оствариванју циљева Удружења;
-    да чува углед Удружења;
-    да се придржава нормативних аката и одлука Удружења;
-    учествује, у складу са интересовањем, у активностима удружења;
-    плаћа чланарину:
-    обавља и друге послове које му повери Управни одбор.
IV  ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.
Органи Удружења су:

1.    Скупштина
2.    Управни одбор
3.    Заступник

Члан 14.

Скупштина

    Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови.
У случају да  Удружење има огранке, Скупштина  се бира на делагатском принципу тако што се на сваких 10 пунолетних чланова из једног града, односно општине делегира по једаног представника у Скупштини на изборима који се спроводе у граду, односно општини у којој чланови удружења имају пребивалиште.

    Мандат представника у Скупштини траје 4 године, а престаје истеком мандата, на лични захтев или опозивом од стране чланова Скупштине који су га делегирали.

    Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

    Седнице скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине о предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице:

Скупштина:

-    доноси план и програм рада;
-    усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
-    усваја друге опште акте удружења;
-    бира и разрешава чланове Управног одбора;
-    разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај Управног одбора;
-    разматра и усваја финансијски план и извештај;
-    одлучује о висини чланарине за следећу годину;
-    одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
-    разматра одлуке за опозив предствника у Скупштини, жалбе на ове одлуке и доноси коначну одлуку;
-    доноси одлуку у учлањивању у асоцијације и савезе у земљи и иностранству

    Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова (представника) са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова (представника). За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова (представника).


Члан 15.
            Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева који су утврђени овим Статутом.
 

        Члан 16.

Управни одбор чини пет (5) чланова које бира Скупштина .
Управни одбор је извршно и оперативно колегијално тело.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
За свој рад чланови Управног одбора сносе личну и колективну одговорност и одговорни су Скупштини Удружења.
Рад Управног одбора је јаван.


Члан 17.
Управни одбор:

•    оперативно управља активностима Удружења;
•    руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;
•    припрема седнице скупштине;
•    припрема и предлаже нацрт измене Статута и других аката које доноси Скупштина;
•    спроводи политику, закључке и друге одлуке које је донела Скупштина;
•    управља имовином Удружења;
•    доноси финансијске одлуке;
•    одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона о удружењима
•    одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, које подноси Скупштини на усвајање;
•    подноси годишње или периодичне извештаје о свом раду Скупштини на усвајање;
•    утврђује предлоге програма рада и извештава о спровођењу истих;
•    утврђује предлог годишњег финансијског плана, извештава о пословању Удружења, те подноси завршни рачун;
•    утврђује висину чланарине;
•    одлучује о пријему и искључењу чланова;
•    сазива скупштину Удружења;
•    именује комисије и слична тела према потреби те им одређује задатке;
•    оснива одборе, експертске групе и друга тела која помажу остваривању циљева Удружења;
•    доноси пословник о свом раду;
•    обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим опшим актима Удружења.

Члан 18.

Седнице Управног одбора одржавају се према потреби , а најмање једном месечно.
Седница се може одржати уколико је присутна већина чланова Управног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова јавним гласањем.
Седница Управног одбора може бити и телефонска и електронска.
За гласање се могу користити и телекомуникациона средства (телефон, Интернет).
Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и руководи радом Управног одбор.


Члан 19.

Управни   одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора, заменика председника Управног одбора и Секретара удружења.

Члан 20.

Удружење у правном промету заступају и представљају Председник Управног одбора и Заменик председника Управног одбора, који имају права и дужности финансијског налогодавца.

Члан 21.

Председник Управног одбора :

•    представља и заступа Удружење у правном промету;
•    има права и дужности финансијског налогодавца;
•    заказује и води седнице Управног одбора;
•    подноси извештај о раду Управног одбора Скупштини;
•    обавља и друге послове утврђене овим Статутом и Законом.
•    потписује документе Удружења
•    подноси извештај о свом раду Управном одбору и Скупштини Удружења
•    остварује контакте са јавношћу, релевантним институцијама, организацијама и потенцијалним донаторима у земљи и иностранству,
•    спроводи одлуке Скупштине и руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;
•    стара се да се рад Удружења одвија у складу са циљевима и делатностима Удружења;
•    утврђује предоге програма делатности  и планове рада;
•    надзире материјално и финансијско пословање Удружења,
•    обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Удружења.

Члан 22.

Заменик председник Управног одбора:
•    представља и заступа Удружење у правном промету;
•    има права и дужности финансијског налогодавца;
•    организује рад и пословање Друштва на основу одлука Управног одбора,
•    предлаже Управном одбору стратешки план Друштва,
•    предлаже Управном одбору стратешку сарадњу са другим организацијама и институцијама,
•    извештава Управни одбор и Скупштину о раду Друштва,
•    учествује на семинарима и стручним скуповима у земљи и иностранству.
•    припрема Програм рада и финансијски план у сарадњи са председником Управног одбора и Управним одбором;

Члан 23.


Функцију застуника обављају: Председник управног одбора и Заменик председника управног одбора

-  Заступник представља и заступа Удружење у правном промету -

Члан 24.

 Секретар Удружења обавља административне послове у Удружењу:

•    води записнике са седница Управног одбора,
•    води благајничко пословање Удружења
•    припрема документацију за заседање Управног одбора,
•    стара се о Регистру чланова Друштва и о измирењу чланарине,
•    објављује одлуке Управног одбора и ставља их на увид члановима Друштва,
•    доставља документацију Управног одбора Скупштини,
•    извршава административне и стручно-техничке послове.V  ОДРЕДБЕ О ИЗБОРУ И ОПОЗИВУ

Члан 25.

    Избори се спроводе јавним гласањем.

    За председника Управног одбор изабран је кандидат који је добио највише гласова. На исти начин бирају се и Заменик председника Управног одбора и Секретар Удружења.Члан 26.

    Мандат у свим телима Удружења траје четири године. Мандат може да престане и раније и то  опозивом или усвајањем оставке на функцију. Мандат може престати пре истека предвиђеног рока уколико члан занемарује своје дужности или их не обавља у складу са овим Статутом, одлукама тела Удружења или законом.
    Опозив се врши по истом поступку као и избор.Члан 27.

    Предлог за опозив Председника Управног одбора може поднети Управни одбор или најмање трећина чланова Скупштине.
    Предлог за опозив Заменика председника Управног одбора и Секретара може поднети, Управни одбор или најмање трећина чланова Скупштине.
    Предлог за опозив појединог члана Управног одбора може поднети Председник Управног одбора или трећина чланова Скупштине. Након разматрања предлога за опозив, Скупштина одлучује хоће ли се гласати о опозиву.
    Председник Управног одбора, Заменик председника Управног одбора и Секретар опозвани су ако је за опозив гласала већина од укупног броја чланова (представника) Скупштине.
 Новоизабраном  Председнику Управног одбора, однсоно Заменику председника Управног одбора и Секретару мандат траје до истека мандата досадашњег Председника Управног одбора, односно Заменика председника  Управног одбора или Секретара.
Ако Скупштина разреши сва тела Удружења тада бира нова тела на пун мандат.
Сваки члан тела Удружења може затражити своје разрешење и пре истека мандата на који је изабран с тим да је дужан да обавља своју дужност до доношењеа одлуке о разрешењу.
Скупштина је дужна да донесе одлуку о захтеву за разрешење на првој седници.


VI  ИМОВИНА И НАЧИН СТИЦАЊА ИМОВИНЕ И РАСПОЛАГАЊЕ  
С МОГУЋОМ ДОБИТИ    

Члан 28.

    Имовину Удружења чине новчана средства које је Удружење стекло од:
-    чланарине,
-    добровољних прилога и поклона,
-    обављањем дозвољених делатности,
-    донацијама из фондова,
-    осталих новчаних средстава у складу са законом.

Имовину Удружења чине и њене непокретне и покретне ствари, као и друга имовинса права.

За своје обавезе Удружење одговара својом целокупном имовином.

Над Удружењем се може спровести стечај у складу са законом.    

Члан 29.

Удружење води пословне књиге и саставља финансијски извештај према прописима којима се уређује начин вођења рачуноводства непрофитних организација.
Члан 30.

Удружење може стицати непокретне и покретне ствари.
Управни одбор доноси одлуку о стицању непокретне и покретне имовине, као и одлуку о продаји, преносу на другу правну особу или давању у закуп непокретне и покретне имовине.
Одлуке из претходног става мора потврдити Скупштина Удружења.


Члан 31.

Добит остварена обављањем привредне делатности и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.


VII  СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА

Члан 32.

Статут је највиши општи акт Удружења и сви други општи акти морају бити у складу с одредбама Статута.

Нацрт измена и допуна статута припрема и утврђује Председник Управног одбора и упућује га на расправу члановима Удружења. Председник Управног одбора  разматра примедбе које су дате на расправу, заузима ставове о њима  и утврђује предлог Статута.

Статут доноси Скупштина већином гласова од укупног броја чланова (представника) након расправе.

Тумачење одредаба Статута даје Скупштина. Тумачење других општих аката даје Председник Управног одбора.
Члан 33.

Сва унутрашња питања Удружења, као и друга питања која нису уређена Статутом, а захтевају детаљнију разраду биће уређена општим актима које доноси Скупштина или Управни одбор.

Члан 34.

Удружење престаје да постоји одлуком Скупштине, престанком деловања Удружења и у другим случајевима прописаним Законом.

У случају престанка рада Удружења имовини иде у добротворне сврхе недобитној организацији или установи с истим или сличним циљевима о којој ће одлучити Скупштина у складу са законом.

                                                                  Члан 35.

На сва питања која нису уређена овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 36.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на Скупштини и биће доступан свим члановима. Председавајући оснивачке Скупштине
                                                                       

Бојана Бланарик

Share
Dijagnostika i lečenje sindroma blizanačke transfuzije